دختری به نام آیه

هر چیزی که تصور کنی مال توست

هر چیزی که تصور کنی مال توست

من دلواپس انسانم
آن که هست، می بینمش، ناشناس عبور می کنم از کنار چشمانش و می دانم که پر آشوب است خاطرش!
من دلواپس انسانم، آنکه خسته می خوابد، خسته بر می خیزد، خسته می گرید، خسته می خندد و خسته محکوم می شود! در اندیشه ی بام است و سفره ای برای شام و دلآشوب فردای پر ابهام!
من دلواپس انسانم! بی آن که بدانم سیاه است یا سفید
من دلواپس انسانم! شانه های نحیفش! که فیلسوفان بر آن فلسفه بار کردند و فقیهان حکم! بی آن که بدانند سرما را که سوز دارد و تگرگ را که زخم می زند!
من دلواپس انسانم بی انکه بدانم اهل کدامین قبیله است و به کدامین قبله نماز می گذارد و بر کدامین سجاده می ایستد!
من دلواپس انسانم...
....
تمامی نوشته ها متعلق به خودم هستند:*

آخرین مطالب

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۳:۴۶۱۰
ارديبهشت

دخترک!

این روزها دلت برای گفتن دوستت دارم ها نلرزد

این روزها هیچ کس واژه ی دوستت دارم را مقدس نمیداند

این روزها کسی نمیداند عشق یعنی زل زدن به چشم هایت 

همان دومردمک سیاهی که پیوسته میان چشم هایم در حرکت است

این روزها کسی نمیداند کلمه ی مقدس عشق راباید با وضوی قلب بر زبان اورد

نمی دانند عشق چیزی از جنس خداست 

عشق چیزی فراتر از احساس است

فراتر از عادت

نمیدانند عشق فراتر از ساعت ها قدم زدن زیر درختان کاج و کم اوردن واژه هاست

نمی دانند عشق فراتر از میم مالکیت تو برای من است 

نمی دانند عشق فراتر از هر روز رویای تو را دیدن است

نمی دانند عشق فراتر از هر خنده ی توست که جهانی را می لرزاند

این روزها همه عشق را با هوس اشتباه گرفته اند 

نمیدانند عشق معنای خیانت را نمی فهمد

عشق با نگاه هرزه غریب است

دخترک!

عشق ناب است 

عشق همان جاست در سمت چپ سینه ات 

همان جا دنبالش بگرد 

ن میان واژه های دروغین

بر زبان

آدم های دروغین

دخترک !

این روز ها از قلب و احساست

بیشتر از جانت مواظبت کن..