خواستم از علی اندکی شیر طلب کنم

ولی 

قلبی که از ایمان لبریز شود

بِه است

از زبانی ک با شیر تَر شود

بگذار حلقم مانند حسین خشک باشد

اما

ایمانم مثل زنی باشد

ک به ظاهر دنیایش را از دست داد

ولی گفت جز زیبایی چیزی ندیدم

پینوشت:

+کتاب« دعبل و زلفا» که روایت داستان زندگی دعبل شاعر اهل بیت و ماجراهای عاشقانه اش به تازگی تموم کردم 

ارزش حداقل یه بار خوندن رو داره:)

+بنده ی من سوگند به حق خودم دوستت دارم

پس به حق من بر تو تنها مرا دوست بدار «حدیث قدسی»

+دارم فکر میکنم به اینکه بعضی ها چکار کردن قلبشون اینقدررر بزرگ شده که محبت این همه ادم داخلش جا شده:)