می گفت: مرگ که ترس نداره

درسته که دنیا و اطرافیانت عوض میشن

ولی خدای دو دنیات که یکیه


می گفت: چندتا نامه ی عاشقانه ی دیگه باید برات بفرسته

تا بفهمی کیفففف می کنه

وقتی میخوای باهاش باشی


می گفت: دیگه عاشقانه تر از اینم مگه داریم!؟

یا حبیب من لا حبیب له

یا رفیق من لا رفیق له