حال دلمان خوب است

گهگاهی بغضی می اید و می رود

ولی حال دلمان خوب است

همین که یک تویی هستی 

ک گهگاهی از طاقچه ی دلم سرباز میزنی

و چال کنج گونه ام نمایان میشود

یعنی حال دلمان خوب است

همین ک دست های پینه بسته ی پدرم 

و بوی عطر مادرم هست

یعنی حال دلمان خوب است

همین ک عصر ها باریکه های نور روی گل های قالی قرمز هال نمایان میشود 

و بوی عطر چای زعفرانی فضا رو پر میکند 

یعنی حال دلمان‌خوب است

.

.

.

حال دلمان خوب است

همین ک خدایی هست 

همین ک خدایی هست:)

پینوشت:

+حال دلتون خوب :)

همینقدر ساده همینقدر زیبا:)