یکی عاشقته

و تو 

شاید فقط عشقشو به خودت دوست داری 

دلیلتم عقلت باشه

گاهی همین عقل

خسته میشه

میگه 

شاید عاقلی اینه 

عاشق کسی باشی 

ک عاشقته!

.

.

شاید همیشه گناه، گناه نباشه!