الان

ساعت 23:59

15مهر 1397

من زیر نور ماه

و هزاران هزار سودا در سر

و یا شاید در دل

خدایا 

و میدانم که میبینی