بزرگترین گناه بشریت دروغ گفتن است

بزرگترین گناهی ک یک نفر میتواند در حقت انجام دهد دروغی است ک ب تو میگوید

مخصوصا اگر زل بزند ب چشمهایت ،چشم هایی ک از روی اعتماد چفت شده است با مردمک هایش

دروغ تنها باعث نمیشود ک ریشه ی اعتمادت خشک شود

دروغ تنها باعث نمیشود ک کسی را دیگر ب محدوده ی قلبت وارد نکنی و در ابتدای ان تابلوی ورود ممنوع را بزنی

دروغ حرامترین حرام دنیاست

چون باعث میشود دیگر به زلالی هیچ چشمی نگاه نکنی 

در حقیقت هیچ چشمی را زلال ندانی

چون دیگر محدوده ی نگاهت فقط رو ب زمینی است ک زیر پایت است 

و این یعنی کندن گور بزرگی ب وسعت تمام زمین

.

.

پینوشت:در حال خوندن کتاب «جای خالی سلوچ»از محمود دولت آبادی ام

کتاب خوبیه ولی عاالی نیست البته ی پنجاه صفهه ی مونده تا پایانش ولی تا اینجا بهترین کتابی ک قبل از سال جدید خوندم «ملت عشق»بود ک از نظرم بهترینه

پینوشت۲:این راکت بودن این روزا رو اصلاا دوست ندارم

پینوشت ۳:الهی شکر