حس فوق العاده ایه

رفتن ب سمت مشهد

در میان جاده های سفید پوش

.

.

بلاخره امام رضا(ع)طلبید:)