تنها

تمام جاده های بی او را طی می کنی

در میان تمام چشم های قهوه ای به جستجوی او نشسته ام

یک «او»ی بدون من

زمان چیزی را از یاد نبرد 

تنها به اه های زندگی بدون او افزود 

هه

نمیدانم این مردم

به دنبال چه هستند

نمیدانم نگاه آن دو عاشق به کجا ختم می شود 

نمیدانم ان پسر 

میداند ان دست های لطیف ک در دست دارد چه حرمتی دارد

معنای تپش های قلبش را میفهمد !؟

من تنها

خودم را ب باد میسپارم 

و گذر میکنم از تمام عاشقانه ها

میخاهم برسم به جایی که....

تفسیر عشق تنها سکوت باشد 

.

.

.بعد امتحانا مثل قبل ب وبلاگاتون سر میزنم:)