هیچ چیزی بد نیست

یک عالمه دلیل برای شکر گذاری وجود دارد

اما

حال من..

ب حال کسی شبیه است 

ک حس معلق بودن را دارد 

حسی شبیه زندگی در خانه ای بی ستون و سست

ولی مطمئنم

که این ستون ها را از اول خواهم ساخت

ب کمک حق

کسی که حضورش را هر لحظه با تمام وجود حس میکنم

...