رفتن و ماندن ادم ها برایت مهم نباشد...

به همه مثل یک‌عابر پیاده نگاه کن

که بلاخره از کنارت عبور می کند 

گاهی در ترافیک عقل بیشتر میان این عابران میمانی

و گاهی در ترافیک دل

اما مهم نیست روزی همه میروند

اگه به وفای عابران پیاده اعتمادی بود

خدا هیچ وقت تنها نبود..


#موقت 

تا وقتی ک خودم بتونم متنمو قبول کنم..