نگاهی به دستانت بینداز

این لطافت زنانه را 

خرج شانه های مردی کن

که لطافت روحت را می فهمد

آیه