شب 

 پشت پنجره

یک تیر چراغ برق

و ماشین هایی ک بدون توجه به تو میگذرند

 یک موزیک غمگین 

و باران بی صدایی ک بی هوا از چشمانت میبارد

و جاده ای یک طرفه سمت قلبت.....