نمی دونم چند سطر  یا چند صفهه شد

فقط نوشتم و اشک ریختم از این چند روز سخت

ولی همه رو پاک کردم و فقط می نویسم

دایی جونم 

برای همیشه از پیشمون رفت...