.وقتی کتابی را تمام میکنم

دلم می گیرد

لحظه ی خیلی غم انگیزی است

باید با تک تک شخصیت های داستان وداع کنی

و سخت تر از همه

وداع با قهرمان داستان است

قهرمانی که شاید دیگر هیچ گاه

وصف زندگیش را نخوانی

ولی برای همیشه در اعماق قلبت می ماند

برای همیشه...

********

زهرا:میدانی دوستیمان شبیه کیست!؟

من:شبیه آنه و دیانا

نه نه شبیه مصطفی و حمید(دو شخصیت رمان معراج برگشتگان

زهرا:دومی درسته،دلم برای شهید مصطفی تنگ شده:(

*********

میدونی سختر از همه کجاست

وقتی که به شخصیت داستان نزدیک می شوی

با هم دوست می شوید و بعد کاری می کند ک از جنس تو نیست و از هم جدا می شویم

مثل من و آنه

دوران کودکی آنه هم جنس من بود ولی ادامه اش ..