می تونید تصور کنید

گلو درد +تب+دندون درد

می تونه چقدر فاجعه آمیز باشه!؟؟؟؟

دیشب من در همچین وضعیتی بودم

الان بهترم..