امشب شب آخر ماه مضانه...

                 ماه رمضان گذشت.....

                                   گذشت......

اینقدر بد شدم که دیگه دلم نمی لرزه

                                      خدایااااااا

  یعنی واقعا مهمونیت تموم شد

   ببخشید!

   مهمان بدی بودم....

           ایننقدر بد!که نمک خوردم و نمکدون رو شکستم..

میان العفو گفتنا بازم گناه کردم

                              میان سبحانک یالاالله الا انت

                                                 برات شریک قائل شدم...

خدایاااااا

لا رفیق من لا رفیق له....

                                    خدایا میدونم من آدم بشو نیستم 

                                                       ولی تو تنها معبودمی،تنها رفیقمی.....

                                                                                           رفیقتو پس نزن...

توی تک تک سلول های بدنم خدایا حست میکنم

خدایاااااا

روی دوباره توبه کردن رو ندارم ...

                    روی دوباره گفتن خلصنا من النار یا رب رو ندارم...

                                                                                      شرمندتم!همین..