شب۱۹گذشت.....

چقدر میشه اشک ریخت و تاسف خورد به خاطر اینکه یکی از این سه شب تموم شد.....

شب ۱۹مسجد کجبافان رفتم ،مراسم خیلی خوبی بود ،در زیر زمین مسجد کجبافان چند تن از سربازان گمنام امام زمان(ع)مدفون هستند،به خاطر این فضای معنوی است که اونجا رو خیلی دوست دارم

امشبم انشالله میرم احیا...

«ای دوست کسی که در عالم دوستی جز تو ندارد،ای پذیرنده ی کسی که هیچ کسش نپذیرد،ای دوستدار کسی که دوست مشفقی ندارد،ای رفیق کسی که رفیقی ندارد،ای پناه بخش کسی که پناهی ندارد،ای راهنمای کسی که راهنمایی ندارد،ای انیس کسی که انیسی ندارد،ای ترحم کننده بر کسی که هیچ کس بر او رحم نکند،ای یار و یاور انکهجز تو یار  و یاوری ندارد،ای کفایت کننده ی امور کسی که از تو کفایت طلبد،ای هدایت کننده ی کسی که از تو هدایت طلبد،ای نگهبان کسی که از تو نگهبانی خواهد،ای مراعات کننده ی کسی که از تو مراعات جوید،ای شفا بخش دهنده ی انکه از تو شفا خواهد،ای حاکم عدل انکه تو را به حکمیت طلبد،ای بینیاز کننده هر که از تو غنا خواهد،ای وفا کننده به انکه طلب وفاداری کند،ای قدرت بخش هر که از تو قدرت طلبد،ای دوست کسی که تو را بعنوان دوست ویاور طلبد****فراز۶۰دعای جوشن کبیر»

التماس دعا از همه ی دوستان